صدف1-پرورش قارچ خوراکی

واحد صدف1- پرورش قارچ خوراکی

این واحد که در 10 کیلومتری هشتگرد قرار دارد، در سال 1371 با احداث 8 سالن مجوز تولید 200 تن قارچ در سال را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت نمود و کیفی ترین قارچ را به بازار عرضه نمود. امروز در این واحد 30 سالن مشغول فعالیت بوده که سالیانه بیش از 1000 تن قارچ دگمه‌ای تولید می‌گردد. برای اولین بار در کشور سیستم مانیتورینگ سالنها در صدف اجرا و به دست وزیر محترم کشاورزی وقت افتتاح گردید.
درسال 1372 شرکت صدف با وضع نابسامان پرورش قارچ در کشور مواجه شد، با ابتکار مدیرعامل خود، آقای مهندس سیّدی و با همکاری تعدادی از واحدهای پرورش‌دهنده قارچ، اقدام به تأسیس انجمن پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی نمود که با اخذ پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی در فروردین 1373 این مهم به انجام رسید و این تشکل تحقق پیدا کرد و از آنجا بود که پای کارشناسان خارجی به کشور باز و عزیمت قارچ‌کاران به سایر کشورها به خصوص هلند آغاز شد و تکنولوژی جدید تولید قارچ به عرصه تولید ورود پیدا کرد. ایشان به عنوان بنیانگذار انجمن مذکور معرفی گردیدند و حدود 14 سال، ریاست هیأت مدیره انجمن را عهده‌دار شدند که لوح‌های اهدایی دریافتی، خود گویای آنچه که انجام گرفته و خواست خدا بوده می‌باشد.